Sunday, May 14, 2017

Translations from Hapiunga

Translations from Hapiunga

1.
I'll sing my song to the top of my lung.
My voice, yes, it, too, is a joyful thing.
I'm gonna use with all my strength my tongue.
I'll sing my song to the top of my lung;
Don't have enough time for sound to be wrung.
God's angels all, they're gonna take to wing.
I'll sing my song to the top of my lung,
My voice, yes, it, too, is a joyful thing.

5 May 2017 and 7 May 2017, translated by Hikaru Kitabayashi

mi ganə səŋ æt skai ɔlraun mə səŋ.
mə mauθsaun, jes, i bi gut glætfʊl θɪŋ.
mi ganə juz wið ɔl mə strɔng mə təŋ
mi ganə səng æt skai ɔlraun mə səŋ.
mə laiʔtaim, daktaim, ðei no læs nəf ləŋ.
ɔl eindʒʊl bloŋ gat, ðeiɔl ganə wɪŋ.
mi ganə səŋ æt skai ɔlraun mə səŋ.
mə mauθsaun, jes, i bi gut glætfʊl θɪŋ.

5 May 2017 and 7 May 2017, by Hikaru Kitabayashi

2.
A children's song

You have sung to me
I will sing, you'll see
Now all the birds will sing to us
To all the birds, let's listen us
You have sung to me
I will sing, you'll see

14 May 2017, by Hikaru Kitabayashi
 
 səŋ bloŋ ðeʧɪ
ði ginə səŋ æt mi
mi gunə səŋ æt ði
nau ðebɚd ganə səŋ æt ðemi ðeiɔl
jes, ðemi ganə lɪsun bi æt ðebɚdɔl
ði ginə səŋ æt mi
mi gunə səŋ æt ði

14 May 2017, translated by Hikaru Kitabayashi

No comments: